De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Uitnodiging Ledenvergadering

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING

 

 

 

voor de ledenvergadering van begrafenisvereniging “DE LAATSTE EER”,

 

www.de-laatste-eer-stavoren.nl

 

op dinsdag 11 februari 2020 in “DE KAAP” te Stavoren.

 

Aanvang: 20.00 uur

 

 

 

Agenda:

 

 

 

 1.   Opening
 2.    Herdenking overledenen afgelopen jaar

  3.    Notulen ledenvergadering 12 februari 2019

  4.    Mededelingen

  5.    Verslag penningmeester

  6.    Verslag kascontrolecommissie

  7.    Benoeming kascommissielid

  8.    Bestuursvoorstel aangaande de bijdragen en vergoedingen

  9.    Pauze

  10.  Bestuursverkiezing

              Aftredend: Jelle Bron

              (hij stelt zich voor nog een periode beschikbaar)

  11.   Rondvraag

  12.   Sluiting

 

 

 

 

 

NIET-LEDEN ZIJN OP DEZE AVOND OOK VAN HARTE WELKOM.

 

 

 

HET BESTUUR

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren