De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Verslag ledenvergadering 2019

 

Op 12 februari 2019 is er een algemene ledenvergadering gehouden in "de Kaap" in Staveren.

 

Onderstaande punten waren de belangrijkste punten die besproken zijn:

 

  1. De namen van de overledenen in 2018 zijn voorgelezen door Gerbrig Albada, en staande herdacht door de aanwezigen.
  2. De notulen van de vergadering van 6 februari 2018 zijn voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering.
  3. Penningmeester Jelle Bron neemt het financieel overzicht door en geeft uitleg. 
  4. Jelle heeft een rapport gemaakt, waaruit blijkt dat de dekkingsgraad nog steeds ruim voldoende is. Het is financieel, een zéér gezonde vereniging.
  5. De kascontrolecommissie heeft alle cijfers en documenten doorgenomen en geven aan dat alles in orde is.
  6. De contributie blijft ongewijzigd op € 25,- . Voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben ingevuld blijft de korting van € 2,- van kracht.
  7. Gerbrig Albada haar termijn van 5 jaar zat er op. Zij heeft zich beschikbaar gesteld voor nog een periode van 5 jaar, en is herkozen. Er zijn dus geen wijzigingen in het bestuur.
    De exacte samenstelling van het bestuur vindt u elders op deze website.


De volgende vergadering zal hoogstwaarschijnlijk in februari 2020 worden gehouden. De datum zal op deze website uiterlijk in januari bekend worden gemaakt.

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren