De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Privacybeleid

Privacyverklaring

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren, met het secretariaat op Vrouwezand 6 te Stavoren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren Hij/zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen die u via ons contactformulier verstuurd.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: Enkele weken > Reden: Om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden.
Personalia                               > Bewaartermijn: Enkele weken > Reden: Om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden.
Adres                                     > Bewaartermijn: Enkele weken > Reden: Om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden.
E-mailadres                            > Bewaartermijn: Tot u aangeeft dat u geen mail meer wenst te ontvangen> Reden: Om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden en/of u een nieuwsbrief te kunnen sturen, wanneer u daar om heeft gevraagd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Stavoren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren